Praat mee over wonen aan De Zuid

De Flevomanege heeft het voornemen te verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Wisentweg. Op de vrijkomende locatie wil de gemeente samen met omwonenden, geïnteresseerden en het team van architecten en adviseurs van de ontwikkelaar (Trebbe) een plan maken voor de realisatie van ongeveer 150 woningen.


Terinzagelegging ontwerp besluiten Herontwikkeling Flevomanege/ Wonen aan De Zuid

Vanaf donderdag 7 juli 2022 liggen het ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor Herontwikkeling van de Flevomanege/ Wonen aan De Zuid ter inzage, met enkele bijbehorende besluiten. De formele publicatietekst en de stukken treft u via de links hieronder. In de publicatietekst staat de wettelijk verplichte termijn van 6 weken om te reageren. Indien noodzakelijk (vanwege de vakantieperiode) kan eerst een zogenaamde 'pro forma zienswijze' worden ingediend binnen de termijn. Deze mag dan tot twee weken na einde van de inzagetermijn inhoudelijk worden aangevuld.

    Publicatie terinzagelegging ontwerp besluiten Chw bp Herontwikkeling Flevomanege    

    Ontwerp Chw bestemmingsplan Dronten - herontwikkeling Flevomane    

    Ontwerp raadsbesluit vaststelling Chw bestemmingsplan + beeldkwaliteitsplan Herontwikkeling Flevomanege    

    Ontwerp Besluit hogere grenswaarden geluid    

   Ontwerp beeldkwaliteitsplan Locatie Flevomanege Dronten   


Terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan

Op donderdag 17 maart, wordt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. In de documenten die u via de links hieronder kunt openen vindt u meer informatie:

    Aankondiging terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan    

    Meer informatie over terinzagelegging voorontwerp bestemmingsplan   


Resultaten buurtbijeenkomst 21 december

Op 21 december jl. vond een digitale buurtbijeenkomst plaats over de ontwikkelingen van de Flevomanegelocatie. De presentatie van 21 december en een overzicht van de vragen die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld en de antwoorden daarop, kunt u inzien via onderstaand links:

    Presentatie gebruikt in de bijeenkomst   

    Vragen tijdens de bijeenkomst en bijbehorende antwoorden   


Verslag van de buurtbijeenkomst op 12 oktober

Op 12 oktober j.l. organiseerde Trebbe samen met de gemeente een Buurtinformatiebijeenkomst. 

> Informatiebrief Buurtbijeenkomst 12 oktober

Aan de hand van de door de gemeente opgestelde richtlijnen en input uit de diverse digitale bijeenkomsten met omwonenden, heeft Trebbe een eerste verkaveling uitgewerkt voor de herontwikkeling van de Flevomanege locatie. Die verkaveling werd gepresenteerd en besproken tijdens de buurtbijeenkomst. In het verslag vindt u meer daarover.

> Verslag van de buurtbijeenkomst


Overzicht reacties buurtbijeenkomst

Tijdens de buurtbijeenkomst op 12 oktober was er de mogelijkheid na afloop een reactieformulier in te vullen. Velen hebben daar gebruik van gemaakt. Trebbe heeft deze reacties verzameld en verwerkt in een overzicht.

> Brief ontwikkelaar Trebbe
> Overzicht van ontvangen reacties


Eerdere informatiebijeenkomsten

In maart en april zijn er bijeenkomsten geweest waarin meegepraat werd over de ontwikkeling van het gebied aan De Zuid in Dronten. Tijdens de bijeenkomsten en via reactieformulieren zijn reacties opgehaald. De tijdens deze avonden getoonde filmpjes en presentatie kunt u terug vinden in de kolom hiernaast (of hieronder voor smartphonegebruikers). 


Raadsbesluit ontwikkeling locatie Flevomanege

Op 8 juli heeft de raad van de gemeente Dronten de richtlijnen voor de herontwikkeling van de locatie Flevomanege vastgesteld. Het besluit van de raad en de richtlijnen kunt u inzien via onderstaande link. Projectontwikkelaar Trebbe zal aan de hand van deze richtlijnen gezamenlijk met omwonenden en toekomstige bewoners het stedenbouwkundig plan uitwerken. Hierover volgt nog nadere informatie. 

> Raadbesluit Flevomanege 
> Richtlijnen herontwikkeling locatie Flevomanege

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is publiceren we die hier.