Wat deden we met uw ideeën voor de begroting?

In februari 2019 vroegen we u naar ideeën voor de gemeentebegroting van 2020. Dit leverde in totaal 60 ideeën en initiatieven op. 48 van die initiatieven kwamen van onze inwoners. In vervolg daarop hebben wij iedereen die een idee dan wel initiatief indiende, uitgenodigd deel te nemen aan een ideeënmarkt om over het voorstel met raads- en collegeleden in gesprek te gaan. 

Sommige van die ideeën hadden inderdaad impact op de begroting, andere konden vrij snel worden uitgevoerd. voor enkele ideeën was overleg met derden nodig, weer andere konden opgenomen worden in nieuw beleid, of juist niet. En, begroting of niet? Iedereen die een idee indiende wil het liefst dat het idee wordt omarmd.


1) Wat is het resultaat van al die ingediende ideeën?

We willen u er graag over informeren wat er met alle ideeën en initiatieven gedaan is. We hebben dan ook een overzicht gemaakt met meer informatie over deze 60 ideeën en initiatieven. Inmiddels zijn 50 van deze ideeën onderzocht of uitgevoerd: 

>> persbericht uitvoering ideeën
>> brief college aan gemeenteraad over evaluatie uitvoering ideeën
>> evalutierapport uitvoering ideeën


2) Hoe ging het indienen van uw idee bij de gemeente?

We vroegen u naar uw ervaringen met het delen van uw idee met de gemeente. Hiervoor was tot en met 23 maart een vragenlijst beschikbaar. We zijn nu bezig met het verwerken van de uitkomsten. 


10 initiatieven en onderliggende documenten

We hebben een overzicht gemaakt van met daarin alle 60 initiatieven >> naar overzicht.
10 initiatieven vermelden we hieronder apart met daarbij een directe verwijzing naar een bijbehorend document:


Achtergrondinformatie

Meer over het waarom van het werken met initiatieven, de begroting die en het beleid dat daarbij hoort vindt u in de volgende documenten: