Afval en afvalinzameling. Wat vindt u daarvan?

Dronten werkt aan nieuw afval- en grondstoffenbeleid

Dronten werkt aan een nieuw afvalbeleid. Een afvalbeleid waarbij de inzet is afval als grondstof te kunnen hergebruiken. Aanleiding is de stijgende kosten van het afvalbeheer en de aflopende termijn van het huidige afvalbeleid in 2021. Om richting te geven aan het afval en grondstoffenbeleid hield gemeente Dronten in september 2020 een enquête op Dronten.ikpraatmee.nl over afval en grondstoffen. Zo’n 1.200 respondenten gaven daarbij hun mening over het bestaande en toekomstig grondstoffenbeleid.


Uitkomsten enquête zijn bekend
Het college van B. en W. publiceerde de resultaten van de enquête op Dronten.ikpraatmee.nl en gaat met de gemeenteraad in gesprek om het beleid verder vorm te geven. De enquête leverde naast inzichten over het lopende beleid, 130 aanmeldingen op van mensen die willen deelnemen aan de klankbordgroep. Aan een representatieve groep van 15 inwoners is gevraagd actief mee te denken met het opstellen van het beleid. De andere 115 geïnteresseerden worden geraadpleegd met stellingen en vragen per mail.

> Het rapport met de uitkomsten van dit onderzoek vindt u hier

> Bijlage 1 bij dit rapport vindt u hier

> Bijlage 2 bij dit rapport vindt u hier

> Bijlage 3 bij dit rapport vindt u hier


Daling hoeveelheid restafval
In 2017 werd het inzamelsysteem “Omgekeerd Inzamelen” ingevoerd met als doel betere afvalscheiding voor betere recycling tegen lagere kosten. De invoering van omgekeerd inzamelen leidde in Dronten tot 68 kilo minder restafval per inwoner, van ca. 188 kilo per jaar in 2015 naar 120 kilo in 2019. De stijgende kosten van het afvalbeheer maken dat het noodzakelijk is om op lange termijn actief te blijven sturen op het scheiden van afval en het reduceren van restafval.

Wethouder Siepel geeft aan dat Dronten op de goede weg is. ‘Afvalsoorten worden over het algemeen goed gescheiden. We zien wel een aantal kleine verschillen tussen belangrijke afvalstromen als glas, papier en PMD (tussen de 74 en 88%), maar dat op het scheiden van GFT nog wat te winnen is (63%). Duidelijk werd dat de wijze waarop we omgaan met afval en grondstoffen leeft in Dronten. Zo’n 77% van de respondenten vindt afval scheiden belangrijk of heel belangrijk. Deelnemers gaven aan dat afval scheiden beter gaat wanneer het financieel aantrekkelijker wordt, er een mobiele milieustraat beschikbaar komt en er meer voorlichting is over PMD afval. De resultaten van de enquête zijn terug te zien op Dronten.ikpraatmee.nl.


Op weg naar een vernieuwd grondstoffenbeleid
De gemeenteraad is gevraagd om richting te geven aan het toekomstige beleid. Het gaat daarbij zowel om het formuleren van ambities, doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden als inwonersparticipatie en mogelijke scenario’s. Op basis van de uitkomsten biedt het college in februari 2021 een bestuurlijke startnotitie aan de raad aan voor uitwerking in de beleidsvisie. Het plan is dat het grondstoffenbeleid eind juni door de gemeenteraad wordt vastgesteld.