Denk mee met de Kadernota 2020

Ieder jaar geeft de gemeente Dronten ruim 100 miljoen euro uit. Dit geld wordt onder andere besteed aan zorg en onderwijs, aan de wegen en de plantsoenen en aan sport en cultuur. Met dit geld zorgt de gemeente dat het fijn is om inwoner te zijn van Dronten en dat de voorzieningen op orde zijn.

Ieder jaar wordt bepaald waar het geld van de gemeente aan wordt uitgegeven. Jaarlijks wordt vlak voor de zomer de kadernota vastgesteld, waarin de ideeën voor besteding van het geld staan. Deze kadernota wordt na de zomer verwerkt tot een begroting. Tot nu toe was het gebruikelijk dat het college van burgemeester en wethouders voorstellen doet in de kadernota en dat de gemeenteraad hierover een besluit neemt. Dit jaar willen we dat anders doen.

De gemeenteraad en het college hebben afgesproken om voordat de kadernota wordt gemaakt, eerst aan inwoners en andere belanghebbenden te vragen waar zij het geld van de gemeente aan uit zouden willen geven. Die suggestie kunt u via deze site doen in de periode van 1 t/m 21 februari 2019. Op dinsdag 5 maart 2019 organiseert de gemeente een ideeënmarkt waarop u uw voorstel kunt toelichten.

Waaraan besteedt de gemeente haar geld?
De begroting van de gemeente is opgedeeld in 9 programma’s:

Programma

Wat valt hieronder

0 Bestuur en ondersteuning

Openbaar bestuur, de communicatie met inwoners, de gemeentelijke basisadministratie en de interne en externe dienstverlening

1 Veiligheid

Activiteiten gericht op integrale veiligheid, waarborgen van veiligheid, regie op evenementen(beleid), voorkomen van rampen en coördinatie rampenbestrijding

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-) wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding en het treffen van verkeersmaatregelen

3 Economie

Ondersteuning en uitbouw van het economisch potentieel (zoals bedrijventerreinen, landbouw, winkelcentra en werkgelegenheid)

4 Onderwijs

Activiteiten gericht op het gebied van onderwijs

5 Sport, cultuur en recreatie

Het ontwikkelen, in stand houden of beëindigen van voorzieningen op de gebieden cultuur, recreatie, sport en welzijn en aanleg en beheer openbaar groen

6 Sociaal domein

Activiteiten gericht op verlening bijstand, activering & re-integratie, inkomensondersteuning, uitvoering wsw, programma jeugd, wijk en buurtbeheer, inburgering, algemeen maatschappelijk werk, zorg, kinderopvang en peuterspeelzalen

7 Volksgezondheid en milieu

Activiteiten gericht op Centra Jeugd en Gezin, gezondheidszorg, milieu, integrale handhaving en vergunningverlening, afvalinzameling en reiniging, water en riolering en de gemeentelijke begraafplaats

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Activiteiten gericht op ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en bouwgrondexploitaties.


Klik hier om de begroting van 2019 te lezen.

Wat vragen wij van u?
Het college hoort graag uw suggestie, plan of idee wat u verwerkt wilt hebben in de kadernota. Dat mag van alles zijn: iets nieuws wat in Dronten moet komen, of juist iets wat er al is maar waar geen geld meer naar toe moet gaan. Hoe concreter uw idee of suggestie, hoe makkelijker de afweging gemaakt kan worden of dit plan ook in de kadernota opgenomen kan worden. Wanneer uw plan geld kost, kan u ook opschrijven waar u uw plan van wil betalen.

Wat gebeurt er met uw idee?
Alle plannen, ideeën en suggesties die via deze site bij de gemeente binnenkomen kunnen op 5 maart toegelicht worden tijdens de ideeënmarkt waarvoor de gemeenteraad en het college worden uitgenodigd. Vervolgens zullen uw ideeën betrokken worden bij de afwegingen die raad en college maken bij het vaststellen van de kadernota. Er wordt daarbij gekeken of uw plan tot de bevoegdheid van de gemeente hoort, of het uitvoerbaar is en of het college het geld dat nodig is voor uw plan beschikbaar wil stellen. Daarnaast moeten de voorstellen passen binnen de financiële ruimte die er in de begroting is voor nieuwe plannen. In de kadernota worden alle plannen, ideeën en suggesties gepresenteerd en wordt zichtbaar gemaakt wat hiermee is gedaan.

Vragen over het proces
Als u vragen heeft over het proces, kunt u contact opnemen met Evert Jan Kruijswijk Jansen via 14-0321.